Hoofdpagina Blog Artikelen Tien punten betreffende het vasten

Tien punten betreffende het vasten

0
Tien punten over vasten

Als we zoveel mogelijk willen halen uit de wijsheid en onderrichtingen die we opdoen tijdens deze gezegende maand – waarin Allah Zijn laatste openbaring, de Koran, heeft neergezonden – dan moeten we enkele belangrijke zaken goed begrijpen.

Denk vooraf eens na over een belangrijke uitspraak van onze Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met Hem), toen hij zei:

“Laat de vastendag niet hetzelfde zijn als een dag waarop je niet vast.”

Hij had het over ons gedrag en onze houding die dezelfde blijven of we nu vasten of niet, zonder dat het iets aan ons verandert. Laten we dit in gedachten houden, terwijl we nadenken over de volgende tien punten over het vasten in de Ramadan, in sha Allah.

Een van onze geliefde leraren in de Islam, Dr. Tamimi, een student van kennis in Medina en onder Dr. Jafar Idris, leverde interessante en nuttige lezingen over het belang en de beloningen van het vasten in de Ramadan. Wat volgt steunt voor een deel op deze uitstekende informatie:

1. Taqwa verwerven

Allah heeft het vasten opgelegd, opdat we taqwa verwerven.

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” [Edele Koran 2:183]

In dit geval betekent taqwa dat je een scherm optrekt tussen jezelf enerzijds en de woede van Allah en het Hellevuur anderzijds. We moeten ons dus bij het verbreken van ons vasten afvragen: “Heeft deze vastendag ons ontzag voor Allah vergroot? Heeft het ertoe geleid dat we onszelf willen beschermen tegen het vuur van de Hel of niet?”

2. Dichter bij Allah komen

Dit bereiken we door de Koran te reciteren en erover na te denken, dag en nacht, door de Tarawih-gebeden bij te wonen, Allah te gedenken, kenniskringen bij te wonen en – voor wie het kan – de Oemrah te verrichten. Ook, voor wie daartoe in staat is, I’tikaf verrichten (terugtrekking) tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan, om zo alle wereldse zorgen achter je te laten, jezelf terug te trekken in de moskee en enkel aan Allah te denken om dichter bij Allah te komen. Wie zondigt voelt zich ver van Allah verwijderd. Dat is de reden waarom het ons moeilijk kan vallen de Koran te lezen en naar de moskee te komen. Daarentegen voelt de gehoorzame gelovige zich dichter bij Allah en wil Allah nog meer aanbidden, omdat hij zich niet voor zijn zonden hoeft te schamen.

3. Geduld en wilskracht verwerven

Allah heeft geduld meer dan zeventig keer in de Koran vermeld en heeft op meer dan zestien manieren geduld bevolen in Zijn Boek. Wie vast en tijdens die uren zijn voedsel en drinken en zijn seksuele relatie met zijn echtgeno(o)t(e) opgeeft, leert zelfbeheersing en geduld. Deze Oemmah heeft nood aan wilskrachtige mannen en vrouwen, die steunen op de Soennah en het Boek van Allah en niet wijken voor de vijanden van Allah. We hebben geen behoefte aan emotionele mensen die enkel slogans bedenken en brullen, maar die als het erop aankomt sterk te zijn, falen en opgeven.

4. Streven naar Ihsaan en Riyaa vermijden

Ihsaan (rechtschapenheid en oprechtheid) betekent dat je Allah vereert alsof je Hem ziet, en al kan je Hem niet zien, Hij ziet alles. Hasan al-Basri heeft gezegd: “Bij Allah. In de laatste twintig jaar heb ik geen woord gesproken of niets met mijn hand genomen of het niet genomen, of geen stap vooruit of achteruit gezet zonder dat ik vooraf heb gedacht: ‘Houdt Allah van deze daad? Is Allah tevreden met deze daad?’.” Dus wanneer iemand vast, moet hij deze karaktertrek van zelfcontrole en het vermijden van riyaa (pochen) verwerven. Daarom heeft Allah in een Hadieth Qudsi gezegd: “Vasten is voor Mij en Ik beloon het.”

Van alle vormen van aanbidding kiest Allah het vasten en zegt: “Vasten is voor Mij,” omdat niemand weet of je vast, behalve Allah. Stel dat iemand bidt, een aalmoes geeft of de tawaaf verricht. De mensen kunnen je zien en dus kan je dit ook doen, opdat de mensen je zouden prijzen. Soefyaan ath-Thawri huilde dagen en nachten aan een stuk en de mensen vroegen hem: “Waarom huil je? Is het uit vrees voor Allah?” Hij zei “Nee.” Ze zeiden: “Is het uit angst voor het Hellevuur?” Hij zei “Nee, het is niet het Hellevuur, waarom ik huil. Ik huil, omdat ik al die jaren Allah heb vereerd en onderricht heb gegeven, maar ik ben niet zeker of mijn intenties wel zuiver voor Allah waren.”

5. Verfijnd gedrag, vooral wat betreft waarachtigheid en de zorg voor wat je werd toevertrouwd

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Al wie de leugen in woord en daad niet opgeeft, van hem heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken achterwege laat.”

Wat we hieruit leren is dat we aandacht moeten besteden aan het zuiveren van ons gedrag. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Ik ben gezonden om goed gedrag te perfectioneren.”

We moeten dus bij onszelf nagaan of we wel het gedrag van de Profeet ﷺ navolgen. Een voorbeeld: geven we de salaam aan hen die we niet kennen en aan hen die we kennen? Gedragen we ons volgens de Islam door de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen? Zijn we oprecht? Zijn we barmhartig voor de schepping?

6. Erkennen dat je beter kan doen

De Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Elke zoon van Adam zondigt. En de beste van de zondaars is hij die berouw heeft.”

Allah geeft ons heel wat kansen om tot Hem terug te keren en Hem om vergiffenis te vragen. Wie ongehoorzaam was, kan gehoorzaam worden.

7. Meer liefdadigheid geven

Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: “De Profeet ﷺ was het liefdadigst van de mensen en hij was het nog meer tijdens de maand Ramadan, wanneer Djibriel (de engel Gabriël) hem elke nacht van de Ramadan bezocht tot het einde van de maand.”

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Hij die voedsel geeft voor een vastende om er zijn vasten mee te verbreken, die zal dezelfde beloning als hem krijgen, zonder dat de beloning van de vastende wordt verminderd.”

8. Eenheidsgevoel onder Moslims

De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Diegenen onder jullie die na mij zullen leven, zullen veel verschillen zien. Dan moeten jullie je vastklampen aan mijn Soennah en aan de Soennah van de rechtgeleide kaliefen (leiders). Houd je eraan vast en blijf erbij.”

Tijdens deze maand krijgen we het gevoel dat er een kans op eenheid bestaat, omdat we allemaal samen vasten, samen het vasten verbreken, samen Allah aanbidden en samen Salaat al Eid bidden. Daarom merken we dat eenheid onder Moslims mogelijk is. Het is mogelijk dat de Moslims één geheel vormen, maar dat kan enkel worden bereikt wanneer hun gehoorzaamheid enkel Allah en Zijn Boodschapper geldt.

9. Discipline ontwikkelen

De Profeet ﷺ deed ons discipline en strikte regels volgen, striktheid die niet leidt tot fanatiek gedrag of het overschrijden van de grenzen die Allah heeft vastgesteld. Je mag niet bewust het vasten verbreken voor zonsondergang, omdat Allah dit niet aanvaardt. Moslims moeten leren strikt te zijn in hun leven, omdat ze mensen zijn die een belangrijke boodschap dragen waaromheen zij hun leven vorm geven.

10. Jongeren leren Allah te vereren

De mensen in Medina hadden de gewoonte om tijdens het vasten van Ashoera (wat nu een aanbevolen vasten van één dag is) hun kinderen met hen mee te laten vasten. Wanneer de kinderen huilden van honger en dorst leidden hun ouders hun aandacht af met een speeltje. De kinderen verbraken dan hun vasten samen met hun ouders.

Ouders moeten hun kinderen dus meenemen naar de moskee en samen met hen bidden, zodat ze de gewoonte om Allah te aanbidden ontwikkelen. Als je kinderen niet aanmoedigt om te vasten wanneer ze nog klein zijn, zal het hen zwaar vallen om dertig dagen te vasten wanneer ze de puberteit bereiken. Dat is de reden waarom de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Beveel je kinderen te bidden als ze zeven zijn en sla ze als ze tien zijn (wanneer ze niet bidden).”

Er is nog een ander punt dat de vastenden in de Ramadan moeten overwegen, al zien we dit algemeen niet als een reden om te doen wat Allah gebiedt: de fysieke en mentale voordelen van vasten.

We worden bevolen om zorg te dragen voor onze gezondheid en om ons lichaam te geven waar het recht op heeft. Onze Profeet ﷺ heeft ons geleerd dat ons lichaam rechten heeft over ons. In een hadieth heeft hij gezegd:

“De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige. En er schuilt goed in iedereen.”

Door Sheikh Yusuf Estes

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

Moslims betalen de boete van de man die hun moskee besmeurde om hem uit de gevangenis te houden

Moslims betalen boete van hun aanvaller Met een spuitbus in de hand schilderde Abraham Dav…