Hoofdpagina Basiskennis Jezus en de Bijbel Kan de “Trooster” in de Bijbel verwijzen naar Muhammad ﷺ

Kan de “Trooster” in de Bijbel verwijzen naar Muhammad ﷺ

0

Wie Was Hij?

Jezus en Muhammad vergeleken

“de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden; Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.” (Bijbel – Joh. 14:26)

Jezus, de zoon van Maryam, heeft gezegd: “een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad.” [Edele Koran 61:6]

De hogepriesters en Levieten stelden aan Johannes de Doper de vraag wie hij was. Hij ontkende de Messias te zijn. “Zij vroegen hem: ‘Wat dan? Zijt gij Elia?’ Hij zei: ‘Dat ben ik niet.’ ‘Zijt gij de profeet?’ Hij antwoordde ‘Neen’.” (Bijbel Joh. 1:21)

Toen de hogepriesters en Levieten aan Johannes de Doper vroegen wie hij was, deden ze dat op een eigenaardige manier. Eerst vroegen ze hem of hij al dan niet de verwachte ‘Messias’ (‘Christos’ in Koine Grieks) was. Hij was niet de ‘Messias’ waarop ze hoopten. Vervolgens vroegen ze of hij de profeet Elia was, en opnieuw zei hij hen ‘Neen’. Nu volgt het werkelijk eigenaardige deel. Uiteindelijk vroegen ze hem of hij ‘DE profeet’ was…

  • Ben je de Christus? – Neen
  • Ben je Elia? – Neen
  • Ben je DE Profeet? – Neen

Wat bedoelden ze met ‘DE Profeet’?

We weten uiteraard wie de ‘Christus’ is. Christenen zouden moeten weten dat ‘Christus’ van het Griekse ‘Christos’ komt, wat in het Hebreeuws ‘Messias’ betekent.

Het staat vast dat de Joden van tweeduizend jaar geleden uitkeken naar de Messias die, volgens de voorspellingen in hun boeken, zou komen om hen te leiden naar de overwinning over hun verdrukkers, en om zo heerschappij over de wereld te verwerven. Ze leden zwaar onder de verdrukking door de Romeinse overheersers, en ze zagen zelfs hun eigen Joodse koningen als marionetten of vertegenwoordigers van de ongelovigen. Ze zouden dus zeker heel blij zijn geweest als er iemand op het toneel verscheen die hun Romeinse heersers en slavendrijvers zou verslaan.

Dan vroegen de priesters en Levieten aan Johannes de Doper of hij de profeet Elia zou kunnen zijn, die na honderden jaren afwezigheid terugkeerde. Er leefde onder hen de opvatting dat Elia zou terugkomen. Maar opnieuw ontkent Johannes de Doper dat hij Elia is.

Wie is hij dan wel? Ze stellen zich vragen bij deze man die in de woestijn leeft, afstand heeft gedaan van bezit en luxe, die vast en de materiële verleidingen van het leven vermijdt.

Ze vragen Johannes de Doper nog een keer wie hij is. ‘Ben jij DE Profeet?’ En opnieuw ontkent hij. Hij is niet ‘DE Profeet’, maar dan vertelt hij hen over iemand die binnenkort na hem zal komen, iemand van wie hij beweert het niet waardig te zijn zelfs maar de riem van zijn sandalen los te maken.

Dit beantwoordt echter nog niet de vraag wie ze dan, behalve de Messias, verwachtten. Zou het kunnen dat ze uitkeken naar iemand zoals Muhammad (Vrede en zegeningen zijn met hem)? (Kan zijn)

Wie is DE Profeet?

Lees verder en kom erachter wie ‘De Profeet’ is en welke andere bewijzen in de Heilige teksten kunnen worden gevonden om dit idee te ondersteunen.

Eeuwenlang hebben Moslims geloofd dat Jezus (vrede zij met hem) ‘DE Profeet’ was waarnaar met deze woorden in het Evangelie volgens Johannes wordt verwezen. De Koran verklaart dat het een van de belangrijkste elementen van Jezus’ missie was om ‘bashir’ te geven of ‘goed nieuws’ aangaande de komst van de Profeet Muhammad ﷺ.

Gedurende zijn korte missionaire carrière, die niet langer dan drie jaar duurde en werd overschaduwd door de vijandige houding van zijn eigen volk, gaf Jezus hen het goede nieuws over Ahmad (een van de vormen van ‘Muhammad’), de laatste boodschapper van God, die de goddelijke onderrichtingen zou perfectioneren, zowel in theorie als in de praktijk. De Koran vermeldt dat Jezus zegt:

 “O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt. Zijn naam is Ahmad.” [Edele Koran 61:6]

De Koran geeft de naam als Ahmad, één van de verschillende manieren om Muhammads naam uit te spreken. Het is zoals in het Engels, waarbij de naam Joseph vaak wordt afgekort als ‘Joe’ of de meer vertrouwelijke vorm ‘Joey’ – en de naam ‘Jonathan’ ‘John’ wordt, of ‘Jack’ of ‘Johnny’. Op dezelfde manier heeft het Arabisch gelijkaardige vormen voor een naam. Muhammad, Ahmad en Hamad zijn enkele namen die werden afgeleid van het Arabische woord ‘hamd’ (wat ‘loven’ betekent) en die kunnen worden verstaan als ‘Hij die (God) looft’, ‘de geloofde’, ‘de lovende’, ‘de geprezene’, enzovoort.

Abdullah Yusuf Ali zegt in zijn vertaling van de betekenis van de Koran naar het Engels: “Ahmad of Muhammad, de geprezene, is een vertaling van het Koine Griekse woord ‘Periclytos’. In het hedendaagse evangelie van Johannes (14:16; 15:26 en 26:7) wordt het Griekse woord ‘paracletos’ vertaald in de NIV als ‘Trooster’. ‘Paracletos’ kan ‘verdediger’ betekenen, of ‘iemand die door een ander ter hulp wordt geroepen’, ‘een vriendelijke vriend’. Muhammad ﷺ stond al sinds zijn geboorte gekend als iemand die troost en verzoening bracht, voor familie, voor vrienden zowel als voor vreemden, vooral door het versterken van de banden van verwantschap en broederlijke liefde.

Een andere bijnaam van Profeet Muhammad ﷺ die in de Bijbel wordt vernoemd (of tenminste wat er in de vertaling van is overgebleven) is ‘de Geest van Waarheid’ (zie nota van de vertaler). ‘As-Saddieq’ betekent precies dat en het is eveneens een naam die aan Muhammad ﷺ werd gegeven door de mensen die zijn neiging tot eerlijkheid en integriteit kenden.

In het Nieuwtestamentische Evangelie volgens Johannes belooft Jezus vier keer dat de Paracletos zal komen (Joh 14:16; 14:26; 15:26; 16:7). Uiteraard is Jezus niet meer tijdens hun leven teruggekeerd, en er kwam ook geen andere profeet. Daarom kwamen latere denkers met de notie dat het niet Jezus ‘in persoon’ zou zijn, maar Jezus die in ‘geestelijke vorm’ terug zou komen. Dit bracht sommige Christenen ertoe aan te nemen dat het de Heilige Geest moest zijn, die op de leerlingen zou neerdalen op de dag van Pinksteren (Handelingen 2) om over de Christus te getuigen en hen naar de volledige waarheid te leiden, en om voor altijd bij de gelovigen te blijven. En zij zouden niet sterven (Joh 3:16) maar het eeuwige leven bezitten. Ook hebben sommigen later aan het allerlaatste hoofdstuk van Marcus (16) verzen toegevoegd (zie de voetnoten in de Revised Standard Version of the Bible [Herziene Standaard Versie van de Bijbel]), waarin ze de Geest zo op hen laten neerdalen dat ze zich gingen inbeelden nieuwe talen te kunnen spreken, slangen opnemen, handopleggingen verrichten bij zieken om ze te genezen en zelfs vergif konden drinken zonder dat het hen schaadde. (Lucas 23:17-18)

Een ander punt is dat de Paracletos, de Trooster of Geest van Waarheid, van dan af aan onder ons zou verblijven. Iedereen kan zeker zien dat de invloed van Muhammad ﷺ en zijn boodschap van aanbidding van slechts Eén God, zonder partners, nog lang na zijn aardse leven doorwerken.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …