Wat is Islam?

Wat betekent het? Is het een werkwoord? Of is het een zelfstandig naamwoord? Beide: Het is een werkwoord en het is ook een zelfstandig naamwoord.

Islam als werkwoord: zich overgeven – zich onderwerpen – gehoorzamen – oprecht zijn – vrede hebben.

1. Zich overgeven:

Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam (overgave). [Edele Koran 3:19]

Dit begrijpen we uit een Koranvers waarin Allah zegt:

En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. [Edele Koran 3:85]

Deze overgave vereist een volledig bewuste en bereidwillige inspanning om zich over te geven aan de ene Almachtige God.

2. Zich onderwerpen:

Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (Muhammad) laten oordelen over dat waarover zij van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde. En zij aanvaarden (het dan) volledig (in volledige onderwerping). [Edele Koran 4:65]

Volledige onderwerping is noodzakelijk na de overgave, en sommige voorwaarden moeten door Allah worden vastgelegd opdat de Moslim ze kan begrijpen. We hebben geen keuze in die kwesties, want Allah zegt in een ander vers:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. [Edele Koran 33:36]

Alles wat Allah en Zijn Boodschapper hebben beschreven als de Weg van de Islam, moet de gelovige verplicht volgen; man of vrouw. Een persoon moet zichzelf bewust en gewetensvol ten dienste stellen van Allah.

3. Gehoorzamen:

En gehoorzaam Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden. [Edele Koran 3:132]

O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting. [Edele Koran 4:59]

Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden. [Edele Koran 4:80]

Dit betekent dat we handelen volgens wat Allah ons heeft opgedragen (in de Koran) en waartoe Zijn geliefde Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) ons aanmoedigde door zijn Soennah (zijn levensstijl en uitspraken die de Koran verpersoonlijkten).

Nadat hij zijn vrije wil heeft overgegeven aan Allah en nadat hij vervolgens de bepalingen en voorwaarden van die overgave heeft aanvaard, is het voor de Moslim verplicht om de voorwaarden van deze overeenkomst ook na te leven. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk aan de bevelen van Allah die in de Koran zijn uiteengezet te gehoorzamen, en om de leringen van de Heilige Profeet ﷺ na te leven.

4. Oprecht zijn en een zuivere intentie hebben:

Het hart moet zuiver en eerlijk zijn. Allah is Zuiver en Hij aanvaardt alleen het zuivere. Profeet Muhammad ﷺ zei:

“Waarlijk, daden worden beloond naargelang de intentie. En iedereen zal een beloning hebben voor wat zijn intentie was.”

De oprechtheid van onze intentie is de sleutel tot succes of mislukking voor een Moslim. Alles wat hij of zij doet moet omwille van Allah zijn en niet om op te vallen of de aandacht te trekken. Als er ook maar een greintje trots of opschepperij bij komt kijken, in plaats van het te doen voor Allah, dan zal de hele kwestie door Allah worden verworpen op de Dag des Oordeels. Dit omdat Allah zuiverheid in intentie wil en zuiverheid in daden.

5. Vrede hebben:

“Vrede” wordt 58 keer genoemd in de Edele Koran en het is zeker de omstandigheid waar elke mens op aarde het meest naar verlangt.

“Vrede” is ook een van de eigenschappen van Allah, waarmee Hij Zichzelf heeft omschreven in de Edele Koran:

Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij. De Heerser, de Heilige, de Schenker van vrede/veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen. [Edele Koran 59:23]

Wij streven allemaal naar een zekere graad van vrede in ons leven. En mits aan de vier andere voorwaarden werd voldaan, is die vrede het onvermijdelijke resultaat voor degene die werkelijk Allah zoekt.

Dus zodra hij of zij zich volledig heeft overgegeven en onderworpen aan Allah en Hem gehoorzaamt met volledige oprechtheid, zal het resultaat zijn dat die persoon volmaakte vrede bereikt in dit leven en het volgende.

Dit houdt echter niet in dat die persoon niet zal worden beproefd. En dit moet men goed begrijpen. Allah beproeft degene die Hij liefheeft. De persoon die succesvol in dit leven en in het volgende leven wil zijn, zal worden getest, want Allah zei:

Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. [Edele Koran 29:2-3]

Wanneer we ons nederig opstellen, ons ontdoen van ons egoïsme en ons volledig onderwerpen aan Allah en aan Hem alleen, in geloof en in daden, dan zullen we zeker vrede ervaren in ons hart. En wanneer vrede zich in het hart nestelt, dan zal dit in ons uiterlijk gedrag ook vrede teweegbrengen.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De Koran over: De ontwikkeling van het menselijke embryo

In de Edele Koran spreekt God over de ontwikkelingsstadia van het menselijke embryo, 1400 …