Hoofdpagina Basiskennis God Allah Moslims geloven in één God

Moslims geloven in één God

0
Geloof in één God

Het concept van God in de Islam

“Mensen van het boek! Ga niet te ver in jullie godsdienst en zegt over God alleen maar de waarheid. De masieh, ‘Isa, de zoon van Marjam is een Boodschapper van Allah en Zijn woord dat Hij richtte tot Marjam en een geest bij Hem vandaan. Geloof dan in God en Zijn gezanten en zeg niet: “Drie.” Houd daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, God is één god. Geprezen en Verheven zij Hij! Dat Hij een kind zou hebben! Van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. God is goed genoeg als voogd.” [Edele Koran 4:171]

Elke taal heeft een of meer termen die gebruikt worden om naar God te verwijzen en soms naar bijgoden of lagere goden. Dit is niet het geval met het woord ‘Allah.’ Allah is de persoonlijke naam van de Ene ware God. Niets anders kan Allah genoemd worden. De term heeft geen meervoud of geslacht. Dit toont zijn exclusiviteit wanneer vergeleken met het woord ‘god’, waarvoor een meervoudsvorm bestaat: ‘goden’ of een vrouwelijke vorm: ‘godin.’ Het is interessant op te merken dat Allah de persoonlijke naam van God in het Aramees is, de taal van Jezus (vrede zij met hem). Het woord Allah is een reflectie van het unieke concept dat de Islam associeert met God.

Voor een moslim is Allah de Almachtige, de Schepper en Onderhouder van het universum, vergelijkbaar met niemand en niets is vergelijkbaar met Hem. De tijdsgenoten van de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) vroegen hem over Allah. Het antwoord kwam direct van God zelf in de vorm van een kort hoofdstuk van de Koran dat beschouwd wordt als de essentie van de Eenheid van God of de lijfspreuk van monotheïsme.

“Zeg: Hij is Allah, de Enige; Allah, de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is; Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt; en niet één is aan Hem gelijkwaardig.” [Edele Koran 112:1-4]

Sommige niet-moslims beweren dat het concept van God in de Islam dat van een strenge en wrede God is, die eist volledig gehoorzaamd te worden. Hij zou niet liefdevol en vriendelijke zijn. Maar deze bewering is volkomen onjuist. Het zegt al genoeg, dat, met uitzondering van één, elk van de 114 hoofdstukken van de Koran begint met de woorden: “In de naam van Allah, de Erbarmer, de meest Barmhartige.”

In een van de uitspraken van de Profeet Muhammad ﷺ wordt ons verteld:

“Allah is liefdevoller en vriendelijker dan een moeder voor haar geliefde kind.”

Behalve Barmhartig, is Allah ook Rechtvaardig. Daarom moeten boosdoeners en zondaren worden gestraft en de deugdzamen hun rechtmatige beloning krijgen. Eigenlijk manifesteert Allah’s eigenschap van Barmhartigheid zich volledig in Zijn eigenschap van Rechtvaardigheid. Mensen die hun leven omwille van Hem lijden en mensen die hun leven lang andere mensen onderdrukken en uitbuiten, horen niet dezelfde behandeling te krijgen van hun Heer. Gelijke behandeling voor hen verwachten, zou overeenkomen met het ontkennen van het hele geloof in de aansprakelijkheid in het Hiernamaals en dus ook van alle drijfveren voor een moreel en deugdzaam leven in deze wereld. Islam verwerpt het karakteriseren van Allah in elke menselijke vorm, of Hem af te schilderen als iemand die bepaalde individuen of naties begunstigt op van rijkdom, macht of ras. Hij heeft de mensen als gelijken geschapen. Zij mogen zichzelf slechts onderscheiden en Zijn voorkeur verdienen door deugd en vroomheid.

Het concept dat God rustte op de zevende dag van de schepping, dat God worstelde met een van Zijn soldaten, dat God een jaloerse samenzweerder tegenover de mensheid is, of dat God belichaamd is in alle mensen worden als blasfemie beschouwd vanuit het Islamitische gezichtspunt. Het unieke gebruik van Allah als de persoonlijke naam van God is een weerspiegeling van het belang van de zuiverheid van het geloof in God in de Islam. Dit geloof in de eenheid van God is de essentie van de boodschap van alle profeten van God. Daarom beschouwt de Islam het associëren van elke godheid of persoonlijkheid met God als een ernstige zonde, die nooit vergeven zal worden als de persoon overlijdt zonder berouw te tonen. De Schepper moet van een andere aard zijn dan de dingen die Hij schiep, want als Hij van dezelfde aard als hen zou zijn, zou Hij tijdelijk zijn en dus een maker nodig hebben. De gevolgtrekking is dus dat niets aan Hem gelijkwaardig is. Als de maker niet tijdelijk is, dan moet Hij eeuwig zijn. Maar, als Hij eeuwig is, dan kan Hij niet zijn geschapen, en als niets Hem tot stand bracht, kan niets behalve Hij Hem voort laten bestaan, wat betekent dat Hij onafhankelijk moet zijn. Als Hij niet afhankelijk is van wat dan ook voor de voortgang van Zijn eigen bestaan, dan kan dit bestaan geen einde hebben. De Schepper is daarom eeuwig:

“Hij is de Eerste en de Laatste, de Zichtbare en de Onzichtbare; en Hij is Alwetend over alle zaken. [Edele Koran 57:3]

Hij is onafhankelijk of zelfvoorziendend of, om een Koranische term te gebruiken, Hij is Al-Qayyoem. De Schepper schept niet alleen in de zin van het stand komen van dingen, hij houdt ze ook in stand en laat dingen ophouden te bestaan en is de ultieme oorzaak van wat er ook met hen gebeurt.

“Allah is de Schepper van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder. [Edele Koran 39:62]

Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde. En degenen die de Verzen van Allah verwerpen: zij zijn degenene die de verliezers zijn. [Edele Koran 39:63]

“En er is geen levend wezen (Daabbah) op aarde, of Allah zorgt voor zijn levensonderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk Boek.” [Edele koran 11:6]

Allah’s Eigenschappen

Als de Schepper eeuwig is, dan moeten Zijn eigenschappen ook eeuwig zijn. Hij moet geen van Zijn eigenschappen verliezen noch nieuwe verkrijgen. Als dat zo is, dan zijn Zijn eigenschappen volmaakt. Kan er meer dan één Schepper zijn met zulke volmaakte eigenschappen? Kunnen er bijvoorbeeld, twee volmaakte, machtige Scheppers zijn? Een ogenblik overpeinzing toont dat dit niet haalbaar is. De Koran vat dit argument samen in de volgende verzen:

“Allah heeft zich geen kind genomen en er is geen god naast Hem! Dan zou elke god weggaan met wat hij schiep en zouden zij elkaar overweldigen. Heilig is Allah boven wat zij [Hem] toeschrijven. [Edele Koran 23:91]

De eenheid van Allah

De Koran herinnert ons aan de valsheid van alle zogenaamde goden. Het vraagt aan de aanbidder van door de mens gemaakte voorwerpen:

“Aanbidden jullie wat jullie zelf uitgehouwen hebben? [Edele Koran 37:95]

Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken.” [Edele koran 37:96]

“Zeg: “Nemen jullie je dan naast Hem beschermers die niet eens macht hebben om voor zichzelf nut (te verwerven) of schade (af te wenden)?” [Edele Koran 13:16]

En voor de aanbidders van de hemellichamen vermeldt het het verhaal van Abraham: “En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster. Hij zei: “Dit is mijn heer.” Maar toen hij onderging zei hij: “Ik houd niet van dingen die ondergaan.” [Edele koran 6:76]

En toen hij de maan zag opkomen zei hij: “Dit is mijn heer.” Maar toen hij onderging zei hij: “Als mijn heer mij niet de goede richting wijst zal ik zeker tot de mensen behoren die dwalen.” [Edele koran 6:77]

En toen hij de zon zag opkomen zei hij: “Dit is mijn heer, deze is groter.” Maar toen zij onderging zei hij: “O mijn volk, voorwaar, ik ben onschuldig aan wat jullie aan deelgenoten (aan Allah) toekennen. [Edele koran 6:78]

Ik heb mijn aangezicht gewend tot Hem die de hemelen en de aarde schiep, als een Hanief (aanhanger van het zuivere geloof) en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” [Edele koran 6:79]

Het gedrag van de gelovige

Om een moslim te zijn (d.w.z. om zichzelf over te geven aan Allah), is het noodzakelijk om in de Eenheid van Allah te geloven, in de zin dat Hij de enige Schepper, Beschermer, Onderhouder, enz is. Maar, dit geloof, later Tawhied Ar-Roeboebiyyah genoemd, is niet genoeg. Veel van de afgodendienaars wisten en geloofden dat alleen de Opperste God dit alles kon doen.

Om Tawhied Ar-Roeboebiyyah te verkrijgen moet men Tawhied Al-Oeloehiyyah toevoegen, d.w.z. men erkent het feit dat het Allah alleen is Die het verdient aanbeden te worden en onthoudt zich er daarom van andere dingen of wezens te aanbidden. Nadat deze kennis van de Enige Ware God verkregen is, moet men constant vertrouwen in Hem hebben en moet niets toestaan hem ertoe te brengen de waarheid te ontkennen.

Wanneer waar geloof het hart van een persoon ingaat, heeft het invloed op iemands kijk en gedrag. De Profeet ﷺ zei:

“Geloof is hetgeen dat stevig gevestigd is in het hart en wat middels daden bewezen wordt.”

Een van de opvallende resultaten van geloof is het voelen van dankbaarheid tegenover Allah, welke beschouwd kan worden als de essentie van ‘Ibada (aanbidding). Het gevoel van dankbaarheid is zo belangrijk dat een ieder die de Waarheid ontkent een Kafir wordt genoemd, iemand die ondankbaar is. Een gelovige houdt van Allah en is Hem dankbaar voor de zegeningen Hij hem geschonken heeft. Hij is zich bewust van het feit dat zijn goede daden ver van evenredig zijn met de Goddelijke gunsten, en daarom is hij altijd er op uit om Allah te behagen. Hij gedenkt Allah vaak. De Koran stimuleert dit gevoel van dankbaarheid door de eigenschappen van Allah heel vaak te herhalen.

“Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen. Aan Hem behoort toe wat zich in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, zonder Zijn verlof? Hij weet wat er vóór hen (d.w.z. in de toekomst) is en wat er achter hen (d.w.z. in het verleden) is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn Zetel strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Almachtige. [Edele Koran 2:255]

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De atmosfeer valt op de aarde!

Weet jij hoe zwaar de ruimte weegt? Kan ze op de aarde vallen? Wat houdt haar stabiel en v…