Hoofdpagina Basiskennis Vrouwen De Vrouw in de Islam: Onderdrukt of Bevrijd

De Vrouw in de Islam: Onderdrukt of Bevrijd

0
De vrouw in de Islam

De vrouw in de Islam

In een tijdperk waarin de rest van de wereld, van Griekenland en Rome tot India en China, vrouwen niet meer waard achtte dan kinderen of zelfs slaven, zonder enige rechten, erkende de Islam de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in een veelvoud aan aspecten. De Koran zegt:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij hen vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.” [Edele Koran 30:21]

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd:

“De meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die de beste manieren heeft en het vriendelijkst is voor zijn vrouw.” (Abu Dawoed)

Moslims geloven dat Adam en Eva werden geschapen uit dezelfde ziel. Beiden waren even schuldig aan hun zonde en het verlies van Allah’s genade, en Allah schonk hen beiden vergiffenis. In de Islam hadden veel vrouwen een hoge status. Denk maar eens aan het feit dat de eerste persoon die zich tot de Islam bekeerde Khadiedjah was, de vrouw van Muhammad ﷺ, voor wie hij zowel liefde als respect voelde. Aïsha, zijn lievelingsvrouw na de dood van Khadiedjah, werd vermaard als geleerde en als een van de belangrijkste bronnen van Hadieth literatuur (overleveringen van de Profeet Muhammad ﷺ). Veel van de Metgezellinnen verrichtten geweldige daden en verworven roem, en in de Islamitische geschiedenis zijn er veel beroemde en invloedrijke vrouwelijke geleerden en juristen geweest.

Wat de opvoeding betreft, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten en plichten. Dit blijkt duidelijk uit Profeet Muhammads uitspraak:

“Het verwerven van kennis is verplicht voor elke gelovige.” (Ibn Madjah)

Dit slaat op mannen en vrouwen.
Een vrouw moet zo behandeld worden zoals ze door God werd geschapen: begiftigd met rechten, zoals het recht te worden behandeld als een individu, het recht op bezit, het recht zelf over haar bezit en inkomen te beschikken en het recht contracten aan te gaan, zelfs na het huwelijk. Ze heeft het recht op een opleiding en om buitenshuis te werken. Ze heeft het recht te erven van haar vader, haar moeder en haar echtgenoot. Een interessant punt om aan te halen is dat de vrouw in de Islam, anders dan in andere godsdiensten, een imam kan zijn, voorganger in het gemeenschappelijke gebed, voor een groep vrouwen.

Een Moslimvrouw heeft ook verplichtingen. Alle wetten en regelgevingen die betrekking hebben op gebed, vasten, liefdadigheid, bedevaart, goede daden enzovoort, zijn van toepassing op de vrouw, al zijn er kleine verschillen die vooral te maken hebben met de vrouwelijke fysiologie.

Voor het huwelijk heeft een vrouw het recht haar echtgenoot te kiezen. De Islamitische wet is heel streng m.b.t. de noodzaak dat de vrouw vrijwillig instemt met het huwelijk. De bruidegom geeft de bruid een bruidsschat voor haar eigen persoonlijk gebruik. Ze behoudt haar eigen familienaam in plaats van die van haar man over te nemen. Als echtgenote heeft een vrouw het recht op onderhoud van haar man, zelfs als ze al rijk is. Ze heeft ook het recht de echtscheiding te vragen en voogdijschap over kleine kinderen. Ze geeft daarbij de bruidsschat niet terug, tenzij in enkele ongewone situaties.

Ondanks het feit dat op veel plaatsen en in veel periodes Moslimgemeenschappen niet altijd alles of niet veel van het voorgaande in praktijk hebben gebracht, was het ideaal er 1400 jaar geleden al, terwijl vrijwel alle grote beschavingen pas in de 19e en 20e eeuw oog kregen voor deze kwesties en hun negatieve houding begonnen te wijzigen. En er zijn tot op heden nog steeds vele moderne beschavingen waar dit nog moet gebeuren.

Toon andere gerelateerde artikelen
Geen reacties meer mogelijk

Bekijk ook

De atmosfeer valt op de aarde!

Weet jij hoe zwaar de ruimte weegt? Kan ze op de aarde vallen? Wat houdt haar stabiel en v…